Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie funkcjonuje od dnia 01.01.1999 roku. Dom przeznaczony jest dla 37 osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu działdowskiego. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie – od 8:00 do 16:00. Osoby kierowane są do Domu przez lekarza prowadzącego (lekarz rodzinny, lekarz psychiatra, psycholog) oraz przyjmowane na pobyt dzienny i terapię na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie z upoważnienia Starosty Powiatu Działdowskiego.

W Domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra: dyrektor i kierownik ŚDS, z-ca kierownika, terapeuci zajęciowi, pedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnej. Nadrzędnym celem działalności Domu jest zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem prawidłowych stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na zaspokojeniu potrzeb życiowych podopiecznych (bytowych, społecznych, duchowych, zdrowotnych), podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rozwoju ich osobowości.

Przedszkole Miejskie nr 4