Jak zostać uczestnikiem?

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji w Działdowie to dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób przewlekle, psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

 

Udział w programie prowadzonym w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie ma na celu:

 • doprowadzenie do zwiększenia poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach z ludźmi;
 • stopniowe zwiększanie własnej aktywności i rozwój zainteresowań;
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej;
 • zapewnienie możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami i poszukiwania rozwiązań;
 • kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
 • pomoc w powrocie do zadowalającego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 • poprawa wzajemnych relacji interpersonalnych, umiejętności komunikowania się a także współżycia w grupie;

Środowiskowe domy samopomocy udzielają wszechstronnego wsparcia osobom

chorującym psychicznie, ich rodzinom i bliskim poprzez:

 • wzajemną pomoc i wsparcie współuczestników w placówce i po za nią,
 • integrowanie uczestników ze środowiskiem poprzez współpracę z innymi ośrodkami, instytucjami,
 • udzielanie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego uczestnikom i ich rodzinom,
 • kreowanie pozytywnego, realnego wizerunku osób chorujących psychicznie, przeciwdziałanie stereotypom.

Korzystanie z oferty środowiskowego domu samopomocy jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego prowadzonego w poradni zdrowia psychicznego. Umożliwia zmniejszenie liczby i intensywności nawrotów choroby. Realizację w/w celów ułatwia akceptacja i wsparcie ze strony rodzin osób chorujących, dlatego też współpraca z rodzinami jest jednym z elementów pracy terapeutycznej warunkującym skuteczność.

Placówka oferuje wsparcie dla:

 • typ A dla osób przewlekle, psychicznie chorych,
 • typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • typ C dla osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Uczestnicy, mimo trudności w codziennym funkcjonowaniu wynikających z ich problemów zdrowotnych:

 • stają się bardziej aktywni;
 • czują się pewniej w kontakcie z ludźmi;
 • sprawdzają swoje przypuszczenia dotyczące własnych możliwości i ograniczeń;
 • zdobywają wiedzę dotyczącą chorób psychicznych i sposobów radzenia

sobie z ich objawami;

 • rozwijają swoje zainteresowania, zdolności i talenty;
 • budują poczucie własnej wartości;
 • nawiązują znajomości i przyjaźnie;
 • odkrywają nowe sposoby spędzania czasu wolnego.

Rezultaty korzystania z oferty środowiskowego domu samopomocy mogą w dłuższej perspektywie stać się punktem wyjścia do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, podjęcia pracy lub uzupełnienia wykształcenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji w Działdowie obejmuje swoimi działaniami obszar powiatu działdowskiego. Osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy powinny skontaktować się ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy podczas wstępnej rozmowy przedstawi ofertę ośrodka. Chętnie odpowie na pytania. Porozmawia o samopoczuciu i stanie zdrowia osoby zainteresowanej korzystaniem z placówki. Przyjęcie do domu środowiskowego odbywa się na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą się do ośrodka, opinii lekarza psychiatry lub neurologa, opinii lekarza internisty i wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego.